m
Loader image
Loader image
Back to Top

Adatkezelési tájékoztató

Bloodstonecompany Kft.

Adatkezelési tájékoztatója

a www.bloodstonecompany.com webshopja keretében történő adatkezelésről

 

1./ A Tájékoztató célja, hatálya, módosítása

1.1./ Jelen Tájékoztató célja, hogy megadja Önnek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) és a hazai jogszabálynak, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) megfelelő tájékoztatást a Bloodstonecompany Kft. által a https://bloodstonecompany.comweboldalon üzemeltetett webshop (a továbbiakban: Webshop) keretében Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatainak kezeléséről és az ezzel kapcsolatos jogairól.

1.2./ Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag a https://bloodstonecompany.comweboldalon a Webshop keretében Ön által megadott személyes adatok kezelésére terjed ki.

1.3./ A Tájékoztató és annak esetleges módosítása a https://bloodstonecompany.com történő közzétételtől hatályos.

1.4./ Adat vagy információ rendelkezésre bocsátása előtt kérjük, hogy minden esetben olvassa el jelen Tájékoztató aktuális verzióját a https://bloodstonecompany.com weboldalon. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy adatot vagy információt kizárólag abban az esetben bocsásson a Bloodstonecompany Kft. rendelkezésére, ha jelen tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és azt kifejezetten elfogadja.

 

2./ Fogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Vásárló: az az érintett, aki személyes adatait a Bloodstonecompany Kft. által működtetett https://bloodstonecompany.com honlapon a Webshopon keresztül történő megrendelés céljából megadta.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Esetünkben adatkezelőnek a Bloodstonecompany Kft. minősül.

Adatkezelés: az Ön által a Bloodstonecompany Kft. rendelkezésére bocsátott adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

3./ Az adatkezelő megnevezése, adatai

Név: Bloodstonecompany Kft.

Székhely: 1034 Budapest, San Marco utca 28-30

Nyilvántartási szám: 01-09-329824

Adószám: HU26517836

E-mail-cím: bloodstonecompany@gmail.com

Levelezési cím: 1034 Budapest, San Marco utca 28-30

 

4./ Az adatkezelés jogalapja

4.1./ A Webshop keretében a Bloodstonecompany Kft. által végzett adatkezelés jogalapja egyrészt az Ön hozzájárulása [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont], másrészt az, hogy az adatkezelés a Webshop keretében történő szerződéskötéshez és a megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont], továbbá a számlázással kapcsolatban az, hogy az adatkezelés a Bloodstonecompany Kft. mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

4.2./ Amennyiben Ön a https://bloodstonecompany.com weboldalon történő regisztráció során kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez, abban az esetben megvalósul a hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogalapja. Amennyiben Ön megrendelést ad le a https://bloodstonecompany.com weboldalon, abban az esetben a hozzájárulás mellett a szerződéskötéshez és a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó jogalap is megvalósul.

 

5./ A regisztrációval és a megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés bemutatása

5.1./ Az adatkezelés rövid leírása: Amennyiben Ön a Webshop szolgáltatásait igénybe kívánja venni, a megrendelés előtt lehetősége van regisztrálni a https://bloodstonecompany.com weboldalon. A regisztrációhoz a Regisztráció menüpont alatt található űrlapot kell kitöltenie. A regisztráció vagy a megrendelés során az Ön által megadott személyes adatokat a https://bloodstonecompany.com oldal szoftvere a Webshop keretében megkötésre kerülő szerződések teljesítéséért felelős munkavállalónak továbbítja.

5.2./ Az adatkezelés jogalapja: Ön a weboldalon történő Regisztráció során az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával – az erre szolgáló checkbox kipipálásával – elfogadja jelen Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Bloodstonecompany Kft. a Webshop keretében kezelje. Így az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. Amennyiben Ön megrendelést ad le a Webshop keretében, abban az esetben az adatkezelés további jogalappal bővül: az adatkezelés a Webshop keretében történő szerződéskötéshez és a megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

5.3./ Az adatkezelés célja: A regisztráló személy számára felhasználói fiók létrehozása a https://bloodstonecompany.com weboldalon történő vásárlás folyamatának érdekében, ami jogszerű adatkezelési cél. Az adatkezelés célja a Webshop üzemeltetése, a Webshop által kínált szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a Webshop üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, a vásárlói rendelések teljesítése, a rendelések ellenértékének beszedése, így ezek keretében:

 1. a) A Vásárló megrendeléseinek és pénzügyi tranzakcióinak feldolgozása.
 2. b) Megrendelési visszaigazolások küldése a Vásárlónak.
 3. c) A regisztrált Vásárlók számára elérhető előnyökre való esetleges jogosultságának nyilvántartása.
 4. d) Vásárlói kérelmek, kérdések és panaszok megválaszolása.
 5. e) A felhasználói fiókok kezelése.

5.4./ A Webshop keretében kezelt adatok köre:

 1. a) vezetéknév és keresztnév,
 2. b) e-mail-cím,
 3. c) telefonszám,
 4. d) lakcím adatai (ország, város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó).

5.5./ Az adatkezelés időtartama: A regisztráció vagy a megrendelés során megadott személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig, vagy a személyes fiók Ön által történő törléséig kezeljük. A Vásárló által megadott személyes adatokat a Bloodstonecompany Kft. addig kezeli, amíg a felhasználói fiókja aktív, amíg a vásárló nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Kérelmeit e-mail-ben, az order@bloodstonecompany.com e-mail-címre küldött levélben teheti meg.

 

6./ Számlázással kapcsolatos adatkezelés bemutatása

6.1./ Az adatkezelés rövid leírása: Amennyiben Ön megrendeléssel összefüggésben pénzügyi ellenszolgáltatást teljesít (bankkártyával vagy PayPal-on keresztül kifizeti a megrendelt termék vételárát) a Webshop keretében, abban az esetben a Bloodstonecompany Kft. számlát állít ki a megrendelés ellenértékéről.

6.2./ Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont]. Vonatkozó jogszabályok: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 159. § (számlakibocsátási kötelezettség), 169. § (számla kötelező tartalmi elemei), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) 166–169. § (számviteli bizonylatok, szigorú számadási bizonylat, bizonylatmegőrzési kötelezettség).

6.3./ Az adatkezelés célja: gazdasági esemény (megrendelés és annak teljesítése) alátámasztása, tanúsítása, ami jogszerű adatkezelési cél.

6.4./ Kezelt adatok köre: Természetes személy vevő neve, lakcíme, vásárlás időpontja.

6.5./ Az adatkezelés időtartama: Visszavonásig

 

7./ A Vásárló kötelezettségei

7.1./ A Webshop keretében bármely Vásárló az e-mail-címének és személyes adatainak megadásakor egyúttal felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail-címről kizárólag ő ad meg – helytálló – adatokat és indít megrendelést. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail-címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail-címet regisztrálta. Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, akkor a Vásárlók kötelezettsége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

7.2./ A weboldalon kizárólag a 16. életévét betöltött Vásárló adhat hozzájárulást személyes adatainak kezeléséhez. Ha Ön még nincs 16 éves, akkor ne adjon meg adatokat ezen a weboldalon, illetve ne vegye igénybe szolgáltatásainkat.

 

8./ Honlaplátogatót érintő adatkezelés

8.1./ Az adatkezelés rövid leírása: A Bloodstonecompany Kft. a https://bloodstonecompany.com weboldalon cookie-kat (sütiket) használ. Jellemző cookie-k az úgynevezett “jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, “bevásárlókosárhoz szükséges cookie”-k és “biztonsági cookie”-k, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. Az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett.

8.2./ Az adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás. Ön a weboldalon az „Elfogadom” gomba kattintással elfogadja az adatkezelést. Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

8.3./ Az adatkezelés célja: Regisztrált felhasználók esetén a felhasználók azonosítása, statisztika készítése, a látogatók nyomon követése, megrendelők esetén a “bevásárlókosár” nyilvántartása.

8.4./ Kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

8.5./ Az adatkezelés időtartama: Session cookie: azonosításhoz a belépésnél, PHP session id: böngésző bezárásával törlődik.

8.7./ Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat a Bloodstonecompany Kft. munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

8.8./ Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni az általuk használt böngésző szoftver erre szolgáló menüpontjában.

 

Harmadik fél cookie-k

8.9./ Az adatkezelés rövid leírása: A https://bloodstonecompany.com weboldal látogatáselemzésének elvégzése céljából a felhasználók látogatói szokásait a weboldalon elhelyezett harmadik fél (Youtube és Google) cookie-k monitorozzák és továbbítják feléjük. Az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett a weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

8.10./ Az adatkezelés jogalapja: A látogatáselemzés és marketing tevékenységeket lehetővé tevő adatkezelés tekintetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás. Ön a weboldalon az „Elfogadom” gombra kattintással hozzájárul a látogatáselemző és a marketing célokat szolgáló technikai adatgyűjtéshez, adatkezeléshez.

8.11./ Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a weboldal felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, valamint adatok gyűjtése a weboldal használatáról látogatáselemzés céljából.

 

Az alábbi célokhoz szükséges adatok közvetlenül nem kapcsolhatók személyhez (csak a böngészéshez használt eszközhöz):

– A weboldal látogatottságának mérése, a weboldal egyes oldalai megtekintési gyakoriságának mérése és ez egyes oldalak böngészési időtartamának mérése azért, hogy a weboldalt a Felhasználók igényeinek maximálisan megfelelőre alakíthassa Adatkezelő.

– Felhasználó (böngészéshez használt eszköze) helyének meghatározása, Adatkezelő szolgáltatása utáni érdeklődés fokának területi feltérképezése.

– Azon weboldal azonosítása, amelyről a Felhasználó jelen weboldalra érkezett, annak érdekében, hogy az Adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődő Felhasználók egyéb érdeklődési körébe tartozó témákat megismerje, illetve a szolgáltatását népszerűsítő tevékenység eredményességét mérni tudja Adatkezelő.

 

8.12./ Kezelt adatok köre: A weboldal látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje, valamint a Felhasználó által használt eszköz IP címe.

A weboldal látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre:

– a weboldal látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje,

– a weboldal egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága,

– mely másik weboldalról érkezett jelen weboldalra a Felhasználó (csak olyan weboldal esetén, melyen a jelen weboldalra mutató link van elhelyezve),

– a weboldalt meglátogató Felhasználó földrajzi helyének meghatározása (az internet-szolgáltató adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez használt eszköz helyére vonatkozóan),

– weboldal böngészése kezdésének időpontja,

– a weboldal elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja,

– a weboldal böngészésének időtartama.

 

8.13./ Az adatkezelés időtartama: az adatok megőrzésének időtartamára a Google adatkezelési irányelvei adnak tájékoztatást: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=hu .

8.14./ Kapcsolódó informatikai rendszerek: a https://bloodstonecompany.com szoftvere, valamint a SiteGround Hosting Ltd. tulajdonában álló és a Bloodstonecompany Kft. által bérelt szerver.

8.15./ Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

 

A fenti adatokhoz a Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) is hozzáfér. A Google Ireland Ltd. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja.

https://policies.google.com/privacy?hl=hu,

 

8.16./ Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni az általuk használt böngésző szoftver erre szolgáló menüpontjában, vagy privát/inkognitó módban használni a weboldalt, így elkerülve a tevékenységük saját Google profiljukhoz kapcsolódó naplózását.

 

9./ Adatkezelők, adatfeldolgozók, adattovábbítás

9.1./ A Vásárló jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Bloodstonecompany Kft. (székhelye: 1034 Budapest, San Marco utca 28-30.) mint adatkezelő által a https://bloodstonecompany.com– mint fizetési elfogadóhely – felhasználói adatbázisában tárolt, a Vásárló által megadott, alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.) mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: a Vásárló e-mail-címe, telefonszáma, számlázási cím adatai, szállítási cím adatai.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

9.2./ A Webshop keretében a Vásárlók által megadott személyes adatokat a Bloodstonecompany Kft. számviteli kötelezettségeit teljesítő megbízott könyvelőcég, valamint a Bloodstonecompany Kft. azon munkavállalói kezelik és dolgozzák fel, akiknek munkaköri kötelezettsége a Webshop keretében történő megrendelések teljesítése, a számla elkészítése, az ellenérték megfizetésének ellenőrzése. A regisztráció során megadott személyes adatokat a https://bloodstonecompany.com szoftvere egy szerveren tárolja, azt harmadik személy nem kapja meg.

9.3./ A Vásárló a Regisztrációval és a megrendelés elküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a 9.1. és 9.2. pontban megjelölt személyek az adatait kezeljék és feldolgozzák.

9.4./ Személyes adatait – a 9.1. és 9.2. pontban foglaltakon kívül – harmadik személynek nem továbbítjuk, kivéve, ha ezt törvény, vagy jogerős bírósági vagy hatósági határozat kötelezővé teszi.

9.5./ A saját termékeikkel vagy szolgáltatásaikkal kapcsolatos marketingtevékenység céljaira nem értékesítünk és más módon sem adunk át személyes adatokat más természetes és jogi személyeknek.

 

10./ Adatbiztonsági intézkedések

10.1./ A Bloodstonecompany Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Bloodstonecomapny Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a számára.

10.2./ A részünkre megadott személyes adatokat az adatátvitel során és a megérkezésük után is védjük. Mindazonáltal az internetes adatátvitelnek és az elektronikus adattárolásnak nincs 100 százalékban biztonságos módszere. Bár személyes adatainak védelmére a kereskedelemben elfogadott megoldásokat alkalmazunk, abszolút biztonságot nem garantálhatunk.

10.3./ A Bloodstonecompany Kft. informatikai rendszerének és hálózatának védelméről, biztonságáról az üzemeltető védelmi eljárásokkal gondoskodik, így különösen:

 1. a) A Vásárló saját fiókprofilját csak a Vásárló által megadott jelszóval és egyedi azonosítóval érheti el. A jelszó titkosítva van. Mindig erős, alfanumerikus (betűt és számot is tartalmazó) jelszót kell használnia, és azt nem szabad mások tudomására hoznia.
 2. b) Személyes adatait biztonságos szerveren tároljuk. A szerverhez csak a Bloodstonecompany Kft. egyes munkatársai férhetnek hozzá, jelszó használatával,
 3. c) Az adatvesztés elkerülése érdekében biztonsági mentést készítünk,

 

11./ Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

11.1./ A Rendelet szóhasználata szerint „érintett” az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetett módon azonosítható a rá vonatkozó információ, személyes adat alapján.

11.2./ Felhívjuk az Ön figyelmét arra, hogy a jogérvényesítésre irányuló kérelem teljesítése előtt a Bloodstonecompany Kft.-nek kötelessége azonosítani a kérelem benyújtóját. Ha a Bloodstonecompany Kft. megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

11.3./ Ön bármikor kapcsolatba léphet a Bloodstonecompany Kft.-vel vagy az adatvédelmi tisztviselővel az alábbi jogai gyakorlása érdekében:

 1. a) Önnek joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról tájékoztatást, valamint a kezelt és feldolgozott adatairól másolatot kérni (tájékoztatáshoz való jog, hozzáférési jog – Rendelet 15. cikk, Infotv. 15. §).
 2. b) Önnek joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy a befejezetlen adatok kijavítását kérni (helyesbítéshez való jog – Rendelet 16. cikk, Infotv. 17. §).
 3. c) Önnek joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz, hogy ha személyes adatai nyilvánosságra kerültek, akkor a törlés iránti kérelmét a Bloodstonecompany Kft. más adatkezelő részére is továbbítsa (törléshez való jog – Rendelet 17. cikk, Infotv. 17. § (2) bekezdés).
 4. d) Önnek joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog – Rendelet 18. cikk).
 5. e) Önnek joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog – Rendelet 20. cikk).
 6. f) Önnek joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog – Rendelet 21. cikk, Infotv. 21. §).
 7. g) Önnek joga van a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem érinti (hozzájárulás visszavonásához való jog – Rendelet 7. cikk (3) bekezdés).
 8. h) Önnek joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – Rendelet 77. cikk).

 

11.4./ A 11.3. pont szerint bármely kérelmet minden esetben e-mail-ben az support@bloodstonecompany.com e-mail-címre, vagy postai úton a 1034 Budapest, San Marco utca 28-30. szám alatti postacímére kell elküldeni.

11.5./ Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363  Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

11.6./ Ha a Bloodstonecompany Kft. az Ön (érintett) kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Ön hozzájárulásával elektronikus úton közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A kérelem elutasítása esetén a Bloodstonecompany Kft. tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

11.7./ Ha Ön a Bloodstonecompany Kft. döntésével nem ért egyet, illetve, ha a Bloodstonecompany Kft. a határidőt elmulasztja, akkor Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A per az Ön választása szerint a Bloodstonecompany Kft. székhelye szerint illetékes, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indítható meg. A Bloodstonecompany Kft. székhelye szerint illetékes törvényszék a Fővárosi Törvényszék.

 

12./ Egyebek

12.1./ A Bloodstonecompany Kft. mint adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, ami tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

12.2./ A jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem érintett kérdések tekintetében az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/678 Rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

 

Budapest, 2020. 12. 21.